Wet geneeskundige behandelovereenkomst

Uw rechten en plichten als patient zijn vastgelegd in de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). In deze wet staan uw rechten en plichten beschreven. De belangrijkste punten uit deze wet zijn opgenomen in de modelovereenkomst fysiotherapeut – patient. Deze modelovereenkomst ligt op onze praktijk ter inzage. De belangrijkste punten uit deze modelovereenkomst zijn:

Recht op informatie

U heeft recht op goede en volledige informatie over uw aandoening of ziekte, de onderzoeken en de behandelmogelijkheden. Wanneer er onduidelijkheden zijn kunt u de fysiotherapeut altijd vragen om nadere uitleg.

Uw gegevens

U heeft als patient altijd recht op inzage in uw dossier. De fysiotherapeut heeft een geheimhoudingsplicht. Wij zullen een verslag over uw behandeling alleen aan de verwijzend arts en of huisarts sturen. Er wordt aan derden over u en de behandeling geen mededelingen gedaan. Dit laatste geldt ook voor arbodiensten en verzekeringsmaatschappijen. Wij zullen alleen dan informatie verstrekken als we in het bezit zijn van een door u ondertekende en gedateerde verklaring, waarin u aan die dienst of verzekeraar toestemming geeft om de gegevens bij ons op te vragen.

Wat gebeurt er met eventuele klachten?

Wanneer u ontevreden bent met de gang van zaken, probeer dit dan bespreekbaar te maken met uw behandelaar. Wij zullen uw klacht serieus nemen. Kunt of wilt u uw klacht niet bespreken met uw eigen fysiotherapeut neemt u dan contact op met de praktijkeigenaar. Komt u er nog niet goed uit, dan kunt u uw klacht indienen bij Centraal bureau Fysiotherapie klachtencommissie Postbus 246 3800 AE Amersfoort.

Heeft u een vraag of bent u gewoon nieuwsgierig, kijk dan op onze contact pagina.